Zaloguj się   
utwórz konto

Apteka Jaśminowa
zaawansowane
Banery
Kategorie produktów
rozwiń
Logowanie
Zaloguj się   
utwórz konto

Wyszukiwarka
zaawansowane
Certyfikat Solgar

 

Legalna Apteka

Znajdujesz się tutaj:   Apteka Jaśminowa / Regulamin

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z apteki internetowej www.aptekazpasja.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

REGULAMIN APTEKI INTERNETOWEJ

WWW.APTEKAZPASJA.PL

 

 1. Postanowienia ogólne

 2. Definicje

 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

 5. Warunki zawierania umów sprzedaży

 6. Sposoby płatności

 7. Koszt, termin i sposoby dostawy

 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

 9. Gwarancja produktu

 10. Tryb postępowania reklamacyjnego

 11. Prawo odstąpienia od umowy

 12. Własność intelektualna

 13. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Apteka internetowa działająca pod adresem www.aptekazpasja.pl prowadzona jest przez Anapharma Sp. z o.o. z siedzibą w Mełgwi, ul. Partyzancka 23, 21-007 Mełgiew wpisaną przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000675957, NIP:7123338680, REGON:367153498, adres poczty elektronicznej (e-mail): zamówienia@aptekazpasja.pl, tel. +48 81 752 00 28.

 2. Sprzedaż za pośrednictwem Apteki internetowej www.aptekazpasja.pl jest prowadzona w ramach Apteki Stacjonarnej pod nazwą „Apteka Jaśminowa” na podstawie zezwolenia nr LU-WIF.8520.26.2011, wydanego w dniu 14 września 2011 r. przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Lublinie.

 3. Apteka Internetowa www.aptekazpasja.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Aptekę Internetową www.aptekazpasja.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 5. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Apteki Internetowej www.aptekazpasja.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Aptece Internetowej przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

 7. Apteka Internetowa www.aptekazpasja.pl prowadzi sprzedaż detaliczną produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także suplementów diety, odżywek, kosmetyków i innego asortymentu dopuszczonego do obrotu w aptekach, z wyłączeniem produktów leczniczych dostępnych tylko z przepisu lekarza oraz wyrobów medycznych podlegających refundacji przez NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia), za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.

 8. Wszystkie Produkty oferowane w Aptece Internetowej  nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 9. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie internetowej Apteki Internetowej pod adresem www.aptekazpasja.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Apteki Internetowej pod adresem www.aptekazpasja.pl użyte są w celach informacyjnych.

 10. Informacje publikowane na stronie www.aptekazpasja.pl nie stanowią porad o charakterze medycznym. Treści zawarte w stronach internetowych Apteki Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane jako specjalistyczne porady medyczne, forma diagnozy lub zalecenia w zakresie leczenia, nie mogą one zastępować specjalistycznych badań lekarskich ani profesjonalnego doradztwa.

 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93), Ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271), Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych przez przepisu lekarza z dnia 14 marca 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 60 poz. 374) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE

 1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.aptekazpasja.pl umożliwiający utworzenie Konta.

 3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.aptekazpasja.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

 4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 7. REGULAMIN - niniejszy regulamin Apteki Internetowej.

 8. APTEKA STACJONARNA - apteka ogólnodostępna o nazwie „Apteka Jaśminowa” prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem: ul. Polna 1, 21-010 Łęczna.

 9. APTEKA INTERNETOWA - Apteka internetowa Usługodawcy działający pod adresem www.aptekazpasja.pl

 10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA Anapharma Sp. z o.o., ul. Partyzancka 23, 21-007 Mełgiew, NIP:7123338680, REGON:367153498.

 11. PRODUKT – dostępna w Aptece Internetowej rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Apteki Internetowej.

 13. USŁUGOBIORCAosoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 14. USŁUGA ELEKTRONICZNAusługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Apteki Internetowej.

 15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 16. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Aptece Internetowej.

 

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Apteki Internetowej korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

 2. prowadzenie Konta,

 3. korzystanie z Newslettera.

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Aptece Internetowej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Apteki Internetowej treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Apteki Internetowej i prezentowanych w niej materiałów.

 

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Aptece Internetowej zawierana jest na czas nieoznaczony.

 2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Aptece Internetowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

 3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Apteki Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 3. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Apteki Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

 2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Apteki Internetowej podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Apteki Internetowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Aptece Internetowej, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 4. Produkty w promocji posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

 5. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku dokonać rejestracji Konta w Aptece Internetowej.

 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówienia (Apteka Internetowa www.aptekazpasja.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.

 7. W przypadku wątpliwości co do stosowania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych zakupionych w Aptece Internetowej, Klient może skonsultować się z farmaceutą dostępnym pod nr telefonu: 81 752 00 28, w godzinach pracy Apteki Stacjonarnej, to jest:

  1. od poniedziałku do piątku w godz. od  9.00 do 17.00,

  2. w soboty w godz. od 9.00 do 14.00

 8. Koszt połączenia wynika ze standardowej taryfy operatora.

 9. Apteka Internetowa realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Apteki Stacjonarnej tj. od 9.00 do 16.00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 12:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego Zamówienia.

 10. Zamówienia dotyczące jednego Produktu, a przekraczające ilość 10 sztuk wymagają kontaktu i uzgodnienia z pracownikiem fachowym Apteki Stacjonarnej.

 11. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. prawo farmaceutyczne, farmaceuta i technik farmaceutyczny mogą odmówić wydania produktu leczniczego, jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta (Klienta).

 12. Zawarcie Umowy Sprzedaży.

  1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem.

  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

   • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

   • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,

   • pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy,

   • niniejszy Regulamin.

  3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 12 lit b) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 13. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), który będzie dołączany do przesyłki.

 

 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
16 1140 2004 0000 3202 7703 3626 ( mBank S.A. ) Anapharma Sp. zo.o., ul. Partyzancka 23, 21-007 Mełgiew, NIP:7123338680.
W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"

 1. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,

 2. za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności,

 3. płatność przy odbiorze osobistym.

 1. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

 2. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 

 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

 2. Zakupione w Aptece Internetowej Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, Pocztex Kurier48 oraz z użyciem paczkomatów.

 3. Klient może odebrać Produkt osobiście pod adresem: ul. Polna 1, 21-010 Łęczna (Apteka Jaśminowa). Sprzedawca proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny przed odbiorem Produktu.

 4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

 1. Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 5 Dni Roboczych.

 2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 7 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

 

 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).

 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamówienia@aptekazpasja.pl

 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

 1. GWARANCJA PRODUKTU

 1. Produkty stanowiące sprzęt medyczny oraz akcesoria oferowane w Aptece Internetowej posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Okres gwarancji dla tych Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

 3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon lub faktura VAT.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje z tytułu rękojmi:

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

 2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamówienia@aptekazpasja.pl lub pisemnie na adres: ul. Polna 1, 21-010 Łęczna.

 3. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

 4. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Polna 1, 21-010 Łęczna.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

 6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Apteki Internetowej Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamówienia@aptekazpasja.pl

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób. Pobierz druk reklamacyjny

 

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Aptekę Internetową oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę Internetową, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

 7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.aptekazpasja.pl, z wyłączeniem treści opisanych w rozdziale I pkt. 9 Regulaminu, korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością Anapharma Sp. z o.o. z siedzibą w Mełgwi, ul. Partyzancka 23, 21-007 Mełgiew wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000675957, NIP:7123338680, REGON:367153498. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.aptekazpasja.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.aptekazpasja.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Aptekę Internetową zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Apteką Internetową, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 1. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Promocje i nowości
Apteka Jaśminowa
ul. Polna1, 21-010 Łęczna

tel: (81) 752 10 86
e-mail: info@aptekazpasja.pl
dotpaypaczkomatyvis master
Projekt i wykonanie - Freeline.
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij